Menu
Mateřská škola Kladno,J.Hory 1801,příspěvková organizace
MŠ Kladno,J. Hory 1801

Ochrana osobních údajů

Základní inforamce

Kdo jsme

Naše webová adresa je: 18mskladno.cz

Ochrana osobních údajů dle GDPR

Mateřská škola Kladno Josefa Hory 1801 (dále jen „Organizace44) zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními důvody stanovenými v článku 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů a volného pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – GDPR (dále jen „Nařízení44), pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu.

Správce osobních údajů

Mateřská škola Kladno Josefa Hory 1801 

Kontakt na pověřence

Statutární město Kladno 

Mateřská škola Kladno, Josefa Hory 1801 jako právnická osoba i jako orgán veřejné moci, zpracovává osobní údaje a plní při tom povinnosti správce těchto údajů, případně jejich zpracovatele, jak jsou stanoveny platnými právními předpisy.

V souladu s ustanovením čl. 13 a 14 Nařízení zpřístupňuje Mateřská škola Kladno Josefa Hory 1801 informace o účelu zpracování osobních údajů, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uschování osobních údajů zpracovávaných organizací. V souladu s tímto nařízením jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Účely zpracování osobních údajů a dobu jejich zpracování eviduje Organizace pro jednotlivé agendy v záznamech o činnostech zpracování podle článku 30 GDPR.

Osobní údaje

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo najeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zpracování

Zpracováním je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, v míře a za účelem uvedeným v záznamech činností. V souladu s čl. 19 oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování provedené v souladu s čl. 16, čl. 17 odst. 1 a čl. 18, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce informuje subjekt údajů o těchto příjemcích, pokud to subjekt údajů požaduje.

Bližší informace naleznete na stránkách Úřadu na ochranu osobních údajů!

Práva občanů – informace o Vašich právech:

  • www.uoou.cz/assets/File.ashx7idorg=200144&iddokumenty=28813

Za účelem uplatnění práv je možné se obracet na správce a pověřence na výše uvedených kontaktech.

Více informací naleznete zde:

Relevantní předpisy

Důležité odkazy

Co jsou cookies

Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve vašem počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil. Cookies jsou nezbytné pro správnou funkci stránek. Tyto soubory se začnou ukládat v okamžiku, kdy stránky začnete využívat.

Jak se cookies používají?

Cookies jsou používány výhradně pro interní potřeby správy webových stránek a nejsou poskytovány žádné třetí straně.

Jak upravit využívání cookies

  • Využívání cookies lze upravit podle toho, jak potřebujete (např. je můžete vymazat). Podrobné informace uvádí například tyto stránky.
  • Můžete vymazat všechny cookies, které jsou již na vašem počítači, a většina prohlížečů také nabízí možnost zabránit tomu, aby byly cookies na váš počítač ukládány.

Pokud však tuto možnost využijete, budete zřejmě muset manuálně upravovat některé preference při každé návštěvě daných stránek a nelze ani vyloučit omezení některých služeb a funkcí stránek.

Mohlo by Vás zajímat